'In good company' là gì?


Cụm từ “in good company” trong câu nói của cô Moon Nguyen “If you find it hard to speak English well, you are in good company” mang nghĩa gì?

Nguồn bài viết

Bình luận