'Get a leg up' là gì?


‘Your experience will help you get a leg up in the job market’. Cô Moon Nguyen giải nghĩa của câu và cách phát âm đúng.

Nguồn bài viết

Bình luận