Bài tập điền giới từ tiếng Anh


“I had to borrow five pounds _____ Jane for the taxi”. Bạn hãy điền giới từ thích hợp vào chỗ trống.

Nguồn bài viết

Bình luận