Âm vốn điều lệ, Ngân hàng Đông Á sẽ bán cổ phần để tăng vốn | Tài chính – Kinh doanh

Thông báo cũng ghi rõ, trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 không đủ điểu kiện tiến hành, ngân hàng sẽ tiếp tục triệu tập họp lần 2 vào ngày 17.10 và sẽ triệu tập cuộc họp lần 3 vào ngày 22.10.

Theo tài liệu họp, lãnh đạo DongA Bank sẽ trình phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ. Lý giải về sự cần thiết này, ngân hàng cho biết thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ban kiểm soát đặc biệt, DongA Bank đã tiến hành thuê Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đánh giá thực trạng tài chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ của ngân hàng tại 31.12.2018. Số liệu đã kiểm toán cho thấy, kết quả hoạt động kinh doanh của DongA Bank có lỗ lũy kế đến cuối 2018, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm. Do đó, để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo DongA Bank có giá trị thực của vốn tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định là 3.000 tỉ đồng, ngân hàng phải thực hiện việc bổ sung vốn điều lệ. 
Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay, ngân hàng này chỉ có thể thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên với điều kiện hiện tại, ngân hàng không thể thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu vì không đáp ứng các điều kiện hoạt động kinh doanh liền trước đăng ký phải có lãi.
Do đó, DongA Bank lựa chọn hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cụ thể không được công bố và sẽ chào bán đủ số lượng để đảm bảo vốn điều lệ đáp ứng tối thiểu là 3.000 tỉ đồng. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ngân hàng này hiện có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng và bị kiểm soát đặc biệt từ tháng 8.2015.Nguồn bài viết

Bài trướcChồng chéo luật làm khó nhà đầu tư
Bài tiếp theoBài tập điền giới từ tiếng Anh